Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych przez HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k., realizowane jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  HEMAR Family Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Woli Hankowskiej, ul. Dworska 12, 42-233 Mykanów, Polska, zarejestrowaną pod nr KRS 0000819906, NIP 5732481160, REGON 151998926
 2. Dane kontaktowe:
  e-mail: hemar@hemar.com.pl
  tel. (034) 328 70 99
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  – wykonania czynności wynikającymi z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;
  – realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się w związku z realizacją umowy, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia /na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c, i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/.
 4. Państwa dane osobowe obejmują:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
  2. dane teleadresowe, w tym numer telefonu, adres e-mail;
  3. informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  – pracownicy Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
  – instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
  – podmioty zewnętrzne, które zawarły z Administratorem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Państwu prawo:
  dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan również wnieść sprzeciw, a także skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dane będą przetwarzane do zakończenia okresu, w którym będzie możliwe dochodzenie wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy czas przechowywania danych.Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3. niniejszej klauzuli informacyjnej.