post-unia

02 Paź Sprostowanie w sprawie zapytania ofertowego

Sprostowanie w sprawie zapytania ofertowego w ramach projektu
„Wdrożenie nowoczesnej technologii szansą poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej”
realizowanego ze srodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.2. Innowacje w MŚP)

02.10.2020r.
Data upublicznienia sprostowania

ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Hemar Family Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Dworska 12
42-233 Wola Hankowska
NIP 5732481160

Adres do korespondencji:
Hemar Family Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Dworska 12
42-233 Wola Hankowska
E-mail: hemar@hemar.com.pl

Osoba do kontaktu:  Marek Musialik
Tel. +48 606-464-203
E-mail: hemar@hemar.com.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Gniazdo produkcyjne

ZMIANY:

W punkcie III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Zmianie ulega zapis: Termin realizacji: 6 miesięcy od podpisania umowy
Na brzmienie: Termin realizacji: 8 miesięcy od podpisania umowy

W punkcie II.3. Miejsce i termin składania ofert:
Zmianie ulega zapis: termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia: 07.10.2020r.
Na brzmienie: termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia: 14.10.2020r.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

W załączeniu nowy dokument zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

Projekt EFRR
Od 1 stycznia 2020 roku jako HEMAR Family